Dr. iur. Fazakas Zoltán József LL.M.
oktató tanár

Tudományos minősítés
PhD abszolutórium – 2010 –Állam- és jogtudományok – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogés Államtudományi Kar
Felsőfokú tanulmányok és végzettség
2018- 2019 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézet,
LLM. Gazdasági jogi szakjogász
2007-2010 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktori Iskola
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar, Budapest
PhD
2002-2007 Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar
Miskolc,
Jogász
Egyéb végzettség, szakképzettség:
2010 – Jogi szakvizsga
A KRE-en korábban és jelenleg oktatott tárgyai:
Kereskedelmi jog I. (Társasági jog, Csődjog)
Kereskedelmi jog II. (Az üzleti élet szerződései)
Kereskedelmi jog III. (Fogyasztóvédelem)
Kereskedelmi jogi repetitórium – Az üzleti élet egyes szerződései
Kereskedelmi jogi repetitiórium – Társasági jog, csődjog
Gazdasági jog
A KRE-en kívül jelenleg végzett egyéb szakmai, oktatási tevékenység, munkakörök:
2011 – től – Irodavezető Ügyvéd – Fazakas Ügyvédi Iroda
2008-tól -óraadó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kar Jogtörténeti
Tanszék
Korábbi munkahelyek, szakmai életút:
Tudományos életút:
2012/2013 – Miskolci Egyetem
Állam-és Jogtudományi Kar
Civilisztikai Tudományok Intézete
Kereskedelmi Jogi Tanszék
Egyetemi tanársegéd
Szakmai életút:
2007-2011 Gremsperger Ügyvédi Iroda
ügyvédjelölt
2007. Dr. Vida Mariann Ügyvédi Iroda és KELER Zrt.
jogi előadó
Nyelvtudás:
Angol – középfok
Holland – középfok
Szervezeti tagságok:
2017 – Magánjogot Oktatók Egyesülete
2011 – Budapesti Ügyvédi Kamara
Díjak, elismerések:
2016- Wolters Kluwer Jogászdíj- az Év Ingatlanjogásza
2007 – Tanulmányi Emlékérem arany fokozata – Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Aktuális publikációk listája:
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10052953
Főbb publikációk:
Magyar nyelven megjelent könyvrészletek:
Felelősség a társasági jogban
In: Barta Judit; Barzó Tímea; Csák Csilla (szerk.) Magyarázat a kártérítési jogról
Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2018) pp. 249-315.
A kártérítési felelősség különleges szálai egyes szerződéstípusok esetében
In: Barta Judit; Barzó Tímea; Csák Csilla (szerk.) Magyarázat a kártérítési joghoz
Budapest, Magyarország : Wolters Kluwer (Budapest), (2018) pp. 189-217
A takarékbetét-szerződés
In: Barta Judit; Fazakas Zoltán; Harsányi Gyöngyi; Miskolczi- Bodnár Péter; Szuchy Róbert;
Ujváriné Antal Edit – Majoros Tünde (szerk.) Kereskedelmi szerződések alapvető szabályai
Budapest, Magyarország : Patrocinium Kiadó, (2015) pp. 208-212.
A betétszerződés
In: Barta Judit; Fazakas Zoltán; Harsányi Gyöngyi; Miskolczi- Bodnár Péter; Szuchy Róbert;
Ujváriné Antal Edit – Majoros Tünde (szerk.) Kereskedelmi szerződések alapvető szabályai
Budapest, Magyarország : Patrocinium Kiadó, (2015) pp. 205-207.
Szállítmányozás
In: Barta Judit; Fazakas Zoltán; Harsányi Gyöngyi; Miskolczi- Bodnár Péter; Szuchy Róbert;
Ujváriné Antal Edit – Majoros Tünde (szerk.) Kereskedelmi szerződések alapvető szabályai
Budapest, Magyarország : Patrocinium Kiadó, (2015) pp. 178-185.
Gondolatok az ügyvédi felelősségbiztosításról
In: Barta Judit (szerk.) Biztosítás, több szem-szögéből
Miskolc-Budapest, Magyarország : Novotni Alapítvány- Patrocinium Kiadó, (2019) pp. 223-235.
Magyar nyelvű szakfolyóiratcikkek:
Az Erdélyi Fejedelemség nemzetközi elismertsége, külpolitikájának főbb irányai:
In: Iustum Aequum Salutare IV.2008./2- pp. 121-133.
A fuvarozási szerződés változásai az új Polgári Törvénykönyv tükrében:
In: Iustum Aequum Salutare IX.2013./1- pp. 181-193.
A fuvarozási és szállítmányozási szerződés változásai az új Ptk. tükrében
In: Fuvarozók és szállítmányozók lapja-2014 május- Fórum Média Kiadó Kft.
A fuvarozási és szállítmányozási szerződés változásai az új Ptk. tükrében
In: Navigátor magazin-2014 május- Fórum Média Kiadó Kft.
A munkavállalót érintő egyedi társasági jogi rendelkezések
ADÓ-KÓDEX 2017 : 8 pp. 28-31. , 3 p. (2017)
Az üzleti titok védelme a gazdasági társaságban
ADÓ-KÓDEX 2017 : 8 pp. 40-50. , 10 p. (2017)
Hazai konferencia kiadványban megjelent magyar nyelvű tanulmány:
A közkereseti társaság az új Polgári Törvénykönyvben
In: Gondosné, Pusztahelyi Réka (szerk.) Jogi személyek az új Polgári Törvénykönyvben :
Tanulmánykötet Miskolc, Magyarország : Novotni Alapitvány, (2013) pp. 87-107.
Magyarország Polgári Törvénykönyvének egyes alapelvi rendelkezései a kálvini tanítások
tükrében
In. Kálvinizmus ma- Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XI.-Károli
Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest 2014. pp. 117-127
Gondolatok az ügyvédi működés kockázataiból fakadó műhibákról
In. Gazdaság és Jog- Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XXVI.-
Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Budapest 2019. pp. 147-162
Magyar nyelven tartott konferencia-előadások (konferencia kiadványban meg nem jelent
teljes értékű anyag esetén):
1. A fuvarozási szerződés- Joggazdaságtani konferencia- Pázmány Péter Katolikus
Egyetem- Budapest 2013. április 5.
2. A fuvarozási szerződés az új Polgári Törvénykönyvben- Fórum Akadémia Budapest,
2014. április 10.
3. A sportfegyelmi felelősség elbírálásának rendszere. Magyar Sporttudományi Társaság
Sportjogi Konferencia – Budapest, 2015. április23.
4. A társasházi alapító okiratok módosításának nehézségei: A BH2016.2.35. megszületése-
„Be van fejezve a nagy mű? Hogyan tovább a megújult magyar
magánjogban?”című konferencia- Magánjogot Oktatók Egyesülete- Budapest, BCE
GTK Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet Gazdasági Jogi Tanszék. 2017.
május 26.
5. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet egyes kérdései. „Innovatív magánjogi
megoldások a társadalmi-gazdasági haladás szolgálatában.”- a Magánjogot Oktató
Fiatalok XIII. és a Magánjogot Oktatók Egyesületének X. éves rendes konferenciája.
Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar. 2019. május 31.
6. Egy századelei képviselő rajza. A dualizmus megjelenése, problémái, majd annak
végórái Bánffy Miklós műveiben. VII. Jog és Irodalom Szimpózium. Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem Kolozsvár. 2019. szeptember 20.
Magyar nyelvű ismeretterjesztő cikkek, részben online
Gondolatok a menekülthullámról, egy jogász szemével
In. reFORRÁS- a Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja- 2015. október
A Ptk. egyes alapelvi rendelkezései a kálvini tanítások tükrében
In: ArsBoni www.arsboni.hu 2014.06.01.
Ptk.-alapvetések a kálvini tanítások tükrében
In: Ügyvédvilág www.ugyvedvilag.hu 2014.06.04.
https://jogaszvilag.hu/szakma/ptk-alapvetesek-a-kalvini-tanitasok-tukreben/