Turkovicsné Dr. Nagy Adrienn
oktató tanár

Születési hely, idő
Nyíregyháza, 1980. február 29.
Tanulmányok:
1994-1998. Középiskolai tanulmányok: Nyíregyháza, Krúdy Gyula Gimnázium
1998-2003. Felsőfokú tanulmányok: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, jogász
szak, nappali tagozat. Diploma: „summa cum laude”
2003-2006. Posztgraduális tanulmányok: Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola,
doktori képzés, nappali tagozat
2020-2021 végrehajtási jogi szakjogász szakirányú továbbképzés, Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar
Tudományos fokozat:
PhD, Miskolci Egyetem, 2010.
Munkahely, beosztás:
2006-2010. egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári
Eljárásjogi Tanszék
2006-2009. ügyvédjelölt Dr. Csák Csilla egyéni ügyvéd
2009-2011. ügyvédjelölt Dr. Tóth Hilda egyéni ügyvéd
2010-2012. adjunktus Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Európai és Nemzetközi
Jogi Intézet Polgári Eljárásjogi Tanszék
2011-2014 jogi szakreferens a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettese mellett
2012. augusztus 1-től jelenleg is egyetemi docens Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar Európai és Nemzetközi Jogi Intézet Polgári Eljárásjogi és Nemzetközi Jogi Tanszékén
2017-től jelenleg is intézetigazgató ME-ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézet
2020-tól jelenleg is tehetséggondozásért felelős referens a Miskolci Egyetem Oktatási és
Minőségbiztosítási Igazgatóságán
Idegennyelv-tudás:
„C” típusú középfokú állami nyelvvizsga német nyelvből
„C” típusú középfokú állami nyelvvizsga angol nyelvből
Tudományos, oktatói, szakmai-közéleti tevékenység:
– A tudományos kutatómunkát joghallgatóként kezdte meg, 2002 őszén részt vettem a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszéke által szervezett helyi
Tudományos Diákköri Konferencián, ahol „A személyiségvédelem polgári eljárásjogi
aspektusai” című dolgozattal III. helyezést, majd a Debreceni Egyetem által szervezett
Országos Tudományos Diákköri Konferencián ugyanezen munkával országos I. helyezést ért
el.
– 2003-2006. között a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola által szervezett
posztgraduális doktori képzésben vett részt nappali tagozaton, mely tanulmányait 2007. július
03. napján abszolutórium megszerzésével fejezett be. Ebben az időszakban tudományos
érdeklődése az Európai Unió polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködése, azon
belül a határon átívelő fizetésképtelenségi eljárások felé fordult, mely területen aktív szakírói,
publikációs tevékenységet folytatott és folytat a mai napig is.
2
– Oktatóként rendszeres kutatómunkát és publikációs tevékenységet folytat magyar és angol
nyelven, kutatómunkáját az európai polgári eljárásjog, illetve a polgári eljárásjog tárgykörébe
vonható magyar jogterület, bírói joggyakorlat elemzése, publikálása körében fejti ki.
Oktatóként számos tankönyv, tananyag, e-learning tananyag kidolgozásában vett részt.
– 2003-tól az F 043352 számú OTKA kutatási pályázat (vezetı kutató: Dr. Wopera Zsuzsa)
résztvevő kutatójaként működött közre: Polgári perjogunk fejlesztésének lehetőségei és
szükségessége, tekintettel a nemzetközi trendekre. E kutatás keretein belül számos publikációja
látott napvilágot. Ezek közül különösen sikeresnek értékelhető a CompLex Kiadó
gondozásában 2006-ban megjelent, Wopera Zsuzsa és Wallacher Lajos által szerkesztett
„Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában” című könyvben általa írt három
terjedelmes fejezet.
– 2005-től a CompLex Kiadó által szerkesztett DVD-Jogtárban a Polgári Perrendtartáshoz
főzött kommentár immáron hat fejezetének szerzőségét látja el: a perköltség és
költségkedvezmények, a bizonyítás, a fizetési meghagyásos eljárás, a sajtóhelyreigazítási
eljárás, a közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog érvényesítése iránt indított per,
és a munkaügyi perek témakörökben.
– 2007-2012 között résztvevő kutató az OTKA K 68304 számú kutatási projektben (vezető
kutató: Dr. Wopera Zsuzsa): A magyar polgári eljárásjog új kihívásai figyelemmel az európai
közösségi jogra és joggyakorlatra. E kutatás keretében volt lehetősége publikálni első
monográfiáját Kézikönyv az európai fizetésképtelenségi eljáráshoz; HVG-ORAC, Budapest
2013. címmel.
– 2009-ben nemzeti referens a “Comparative Project on Costs and Funding” témában az
Oxfordi Egyetem CMS Research Programme on Civil Justice Systems programjában.
– 2009-ben nemzeti referens voltam a „18th International Congress on Comparative Law –
Washington 2010” nemzetközi jogösszehasonlító konferencián, Civil Procedure – Class
Actions, a polgári eljárásjogi szekcióban közérdekű keresetek témakörben.
– 2009-ben felkérést kapott Wopera Zsuzsa tanszékvezető asszonnyal együtt, hogy nemzeti
referensként működjenek közre az Aranzadi Publishing House, a Thomson Reuters spanyol
kiadója által szerkesztett „Handbook of Insolvency in Europe” című kiadványban, melyben a
magyar fizetésképtelenségi jog bemutatására került sor angol nyelven.
– 2009-ben Deák Ferenc ösztöndíjat nyert a Határokon átívelő fizetésképtelenségi eljárások
alanyai és eljárásjogi keretei az európai közösségi jogban c. PhD dolgozat megírásához. A PhD
fokozatot a Miskolci Egyetem Doktori Tanácsa 2010-ben ítélte meg részére.
– Számos egyetemi szintű pályázatban vett részt: „A Miskolci Egyetem Technológiai- és
Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működtetése” című 4.2.1-08/1-2008-0006. számú
TÁMOP projektben, mely keretében a Jogi Tanácsadó Központ munkáját segítette elő
tanácsadóként, illetve e-learning tananyag kidolgozásában vett részt A szerzői joggal
kapcsolatos eljárások címmel; „Virtuális vállalatok, e-kormányzat, információs és
kommunikációs technológiák” c. 4.1.2-08/1/A/2009-0049. számú TÁMOP projektben, mely
keretében ugyancsak e-learning tananyag kidolgozásában vett részt E-cégeljárás címmel; „A
Miskolci Egyetem hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztése” c. TÁMOP-4.1.1/A10/1/KONV „KULCS” projektben, melynek keretében közreműködött kompetencia mérések
végrehajtásában, lebonyolításában; „KEZEK – Észak-Magyarország felsőoktatási
intézményeinek együttműködése” c. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV – 2012 – 0001 projektben.
– 2007-től tagja az International Association of Procedural Law, Nemzetközi Eljárásjogi
Egyesületnek.
– 2007-től tagja a European Council for Agricultural Law magyar tagozatának, a CEDR –
Magyar Agrárjogi Egyesületnek
3
– 2007-től tagja a Wissentschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht
elnevezésű nemzetközi polgári eljárásjogi egyesületnek, melynek keretében magas színvonalú
nemzetközi konferenciákon vett részt;
– 2009-től alapító tagja a Magánjogot Oktatók Egyesületének.
– 2014-től részt vett a Polgári Perrendtartás újrakodifikálásán dolgozó Bizottság munkájában,
három témabizottság tagjaként: Perköltség, Modern technológiák alkalmazása a polgári perben,
Nemzetközi és európai uniós vonatkozású ügyek, alternatív vitarendezési témabizottságban;
– 2015-ben tagja a Kúrián alakított joggyakorlat-elemző csoportnak a Költségkedvezmények
témakörében;
– 2015 a polgári perrendtartás kodifikációjával összefüggésben felállított munkabizottságok
tagja: bizonyítás, perköltség, különleges perek;
– 2015. október 1-től az Igazságügyi Minisztériumban a polgári perrendtartás kodifikációjával
összefüggésben felállított Szerkesztőbizottság tagja;
– 2016-tól az Állam- és Jogtudományi Kar által indított Végrehajtási jogi szakjogász és a
Végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzések szakfelelőse. A szervező
munkájának eredményeként a 2016/2017. tanév I. félévében a végrehajtási jogi szakjogász
képzés 21 fővel indult el első alkalommal; jelenleg a IV. évfolyam fejezi be tanulmányait 16
fővel.
– 2017-től az MTA Miskolci Területi Bizottság Állam- és Jogtudományi Szakbizottságon belül
működő Nemzetközi Jogi és Európai Jogi Munkabizottság elnöke, tagja a Civilisztikai
Tudományi Munkabizottságnak és az Alternatív Vitarendezés és Konfliktuskezelés
Munkabizottságnak;
– 2017-ben szakértőként működött közre az Igazságügyi Minisztériumban a polgári
perrendtartáshoz kapcsolódó törvények, elsődlegesen a költségkedvezményekkel kapcsolatos
törvények megalkotásában;
– Közreműködik a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által rendezett XXXIII.
OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának megszervezésében 2017. március 29-31. között,
valamint a Polgári Eljárásjogi Szekcióban elnöki feladatokat lát el;
– 2017-től a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában témahirdető A hitelezői
követelések kielégítését biztosító eljárások magyar és nemzetközi vonatkozásai címmel, jelenleg
3 nappali tagozatos PhD hallgató témavezetője;
– 2017-től a Miskolci Jogászképzésért Alapítvány kuratóriumának tagja;
– 2018-ban az Igazságügyi Minisztériumban felállított Fizetésképtelenségi munkacsoport tagja;
– 2018-tól a Berki-tó Horgász Egyesület alelnöke;
– 2018-ban szakértőként működött közre az ÁEEK által felállított munkacsoportban, melynek
feladata a fokozott biztonságú pszichiátriai intézet kialakításával kapcsolatos jogszabályi
módosítások kidolgozása volt.
– 2018-tól az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája által
igazságügyi szakértők részére szervezett jogi képzésen előadó, illetve 2021-től
vizsgabiztosként is közreműködik a szervezet munkájában.
– 2021-től a Bírósági Végrehajtási Szakvizsga Bizottság tagja.
Szakmai díjak, kitüntetések:
2009-ben elnyerte az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Deák Ferenc
predoktori ösztöndíjat PhD disszertációja elkészítésére
2010-ben rektori dicséretben részesült kiemelkedő oktatói munkám, illetve a joghallgatók
igazságszolgáltatási szakmai gyakorlatának szervezése elismeréseként
2015-ben Pro Facultate Iurisprudentiae kitüntetésben részesült az Állam- és Jogtudományi
Karon végzett kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként
2018. Kiváló Konzulensi Oklevél a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsától
4
2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága és a BAZ Megyei
Ügyvédi Kamara tudományos díjban részesítette
Részvétel tudományos minősítési eljárásokban:
2014-ben Czoboly Gergely Doktori Szigorlati Bizottságában tagként tevékenykedett a PTE
Doktori Iskolájában;
2015-ben bíráló bizottsági tag Pákozdi Zita: A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben c. PhD
dolgozatának nyilvános védésén (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori
Iskola);
2017. április 6. bíráló bizottsági tag Székely János: Perintézmények metamorfózisa – A
magyarországi és romániai polgári perjogi intézményeinek fejlődési sajátosságai a XX. század
negyedik évtizedétől napjainkig c. PhD dolgozatának nyilvános védésén (Debreceni Egyetem
Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola);
2018. január 24. Suri Noémi Doktori Szigorlati Bizottságában tagként tevékenykedett a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK Doktori Iskolájában;
2021. május 20. Szigeti Krisztina Mónika Doktori Szigorlati Bizottságában tagként
tevékenykedett a Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Doktori Iskolájában